תקנון חנות האתר

כללי
1.1
האתרים  https://mindfulness4u.co.il ו https://mindfulnir.co.il/  (להלן: “האתר”), הינם אתרי אינטרנט המנהלים חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות חברת "ניר קראוזה" עוסק מורשה מספר 34124297 (להלן: “הבעלים”). באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים, סדנאות, סמינרים, הרצאות וכדומה. כתובת :אשר ברש 40, דירה 1, הרצליה. טלפון: 054-5634502.
1.2
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
תנאי השימוש
2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, ויזה לאומי, ישראכרט בע”מ.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת קארדקום בע”מ ולפי כללי אבטחת המידע.
פרטי המשתמש
3.1
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
3.2
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
3.3
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר הבעלים, לא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר ולא יועברו לצד ג'.
תשלום ואספקה
4.1
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
4.2
המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.3
אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
4.4 4.5
במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
לקוח הרוכש מוצר דרך האתר יקבל חשבונית מס קבלה למייל שמהווה אישור על הרכישה.
4.6 א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לבעלים כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לבעלים, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.ג. במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.ד. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה). ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות  הדואר האלקטרוני. לחץ כאן למשלוח הודעת ביטול. ו. תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם. ז. תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י הבעלים. אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבעלים לכתובת: אשר ברש 40, דירה 1, הרצליה. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה לבעלים. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעלים באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, הבעלים יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.
תנאים נוספים
5.1
הבעלים לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
5.2
הבעלים לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
5.3
הבעלים שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.
5.4
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי הבעלים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
5.5
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי הבעלים, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
5.6
הבעלים שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
הערות מסכמות
איני יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.
אני רואה את התפקיד שלי כאחראי לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת לשפר את איכות החיים שלך. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלי, אינו הבטחה לתוצאות, ואני לא מתיימר לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

אתגר "משחררים את הכאב"

7 ימים של אימון לשחרור הכאב בשיטת המיינדפולנס

ימים
שעות
דקות
שניות
דילוג לתוכן